HUISHOUDELIJK REGLEMENT


      Ieder lid wordt geacht de regels van de club te kennen.


Slaan of stampen naar de hond is verboden.

De instructeurs kunnen elke begeleider van het terrein wegzenden bij wangedrag tijdens de lesuren. Bij herhaling kan dit leiden tot volledige uitsluiting van de begeleider.

De instructeur is baas tijdens de les.

Als men in een groep traint, dient de geleider steeds bij deze groep te blijven en zeker de andere groepen niet te storen.

Voor de les begint, wacht de geleider met zijn hond voor de poort van het desbetreffende terrein. Men wacht op de toestemming van de instructeur om het terrein te betreden.

Men moet op regelmatige basis de trainingen van de club bijwonen om de terreinen van de club te gebruiken.

Alle leden die een sleutel hebben van de poort van het terrein, dienen hier zorg voor te dragen. Het is verboden deze sleutel uit te lenen aan derden en bij het eindigen van het lidmaatschap dient deze sleutel terug gebracht te worden naar de club zodat de waarborg kan terugbetaald worden. Bij het niet terugbezorgen van deze sleutel kan een strafrechtelijke procedure opgestart worden waarvan de kosten voor uw rekening zijn. Het terrein dient steeds terug afgesloten te worden.

Bij misbruik bij het gebruik van deze sleutel, door bijvoorbeeld het stukmaken van infrastructuur, heeft het bestuur het recht om het terrein voor alle leden af te sluiten.

Met klachten, problemen en/of opmerkingen kan je steeds terecht bij de hoofdinstructeur of het bestuur.

Geen loopse teven op het terrein tijdens de trainingsuren.

Prikbanden, ook omgekeerd, of hulpmiddelen die de hond pijn berokkenen zijn verboden.

De clicker wordt niet gebruikt in de kantine, tenzij tijdens de eventuele training.

De leeftijd van een beginnende hond is minimum 12 weken, en dit na de definitieve inenting. Men kan begeleiding krijgen vanaf 8 weken, maar dit in een aparte groep of individueel.

De minimumleeftijd van een begeleider is 12 jaar. Het bestuur kan, na beraad, afwijkingen toestaan.

Iedereen moet de uitwerpselen van zijn hond opkuisen, zowel in de plaswei als op het terrein. Pipi of kaka op het terrein = 1 euro, met uitzondering van puppy's. De geleider dient zijn hond steeds uit te laten op het daarvoor voorziene terrein, nl. De plaswei.

Geen blaffende honden naast het terrein of in de kantine.

Honden moeten aan de leiband en worden niet alleen gelaten, tenzij dit een opgelegde oefening is.

We verwachten van iedereen respect voor de infrastructuur. Toestellen die stuk zijn, worden niet meer gebruikt en dit dient gemeld te worden bij het bestuur.

Gebruikte materialen worden na de les terug opgeborgen, dit dient ook te gebeuren als men individueel komt trainen buiten de trainingsuren.

Lidkaart is verplicht op zak te hebben.

Honden lopen links van de geleider.

Inentingsboekje kan op elk moment gecontroleerd worden voor een les of een proef.

Leden van NHV Westerlo spelen niet voor een andere club, uitzonderingen kunnen worden toegestaan door het bestuur.

Geen spelende of loslopende honden op het terrein wanneer andere leden nog aan't trainen zijn.

Alle clubactiviteiten, evenementen, structurele veranderingen of aankopen, van welke aard dan ook, die kosten ten laste van de club met zich meebrengen, moeten eerst goedgekeurd worden door het bestuur.

Leden van een andere club mogen bij NHV trainen mits betaling van lidgeld en het respecteren van het huishoudelijk reglement, en mits het regelmatig bijwonen van de trainingen.

Verboden te roken tijdens de training en alsook in de kantine.

Nieuwe leden betalen 5€ voor een proefles, hierin is een clicker inbegrepen. Daarna is men verplicht het volledige lidgeld te betalen en krijgen  dan hun al betaalde 5€ in mindering.

Men kan ook 2x 5€ van het lidgeld aftrekken bij inschrijving van een activiteit van de club, deze activiteit moet wel georganiseerd zijn door de club.

GSM's mogen de lessen niet storen, dit geldt zowel voor de geleiders als voor de instructeurs.

Leeggoed wordt steeds teruggebracht naar de toog.

Pintje halen, pintje betalen. Hier wordt niet op de poef gedronken.

Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen.

Iedereen die lid is of wordt, moet een familiale polis hebben.


Verzekering en aansprakelijkheid.


Iedereen is verantwoordelijk voor het correct gebruiken van de clubaccommodatie.

Bij opzettelijk beschadigingen sta je zelf in voor de herstelling en betaling.

Schade veroorzaakt door je hond valt onder de familiale polis.