INTERN REGLEMENTI.ALGEMEEN

 1. Nieuwe leden betalen 5 € voor een proefles, clicker inbegrepen. Vóór de eventuele volgende les is men verplicht het resterende lidgeld te voldoen.
 2. Ieder lid kan 2 X 5€ in mindering brengen bij inschrijving voor een door de club georganiseerde en betalende activiteit. Dit zit inbegrepen in het lidgeld.
 3. Leden van NHV Westerlo spelen niet voor een andere club, uitzonderingen kunnen worden toegestaan door het bestuur.
 4. Leden van een andere club mogen bij NHV trainen aan 2,5€/les (met inbegrip van een frisdrankje) mits licentiekaarthouder van de KKUSH en het respecteren van het intern reglement van onze club.
 5. Alle clubactiviteiten, evenementen, structurele veranderingen of aankopen, van welke aard dan ook, die kosten ten laste van de club met zich meebrengen, moeten eerst goedgekeurd worden door het bestuur.
 6. Ieder lid is automatisch verzekerd voor lichamelijke schade toegebracht tijdens de trainingen en activiteiten door hemzelf of door zijn hond aan derden.
 7. Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen.

II.TRAININGEN

 1. De minimumleeftijd van een geleider is 12 jaar. Het bestuur kan, na beraad, afwijkingen toestaan.
 2. Lidkaart is verplicht op zak te hebben.
 3. Honden lopen links van de geleider.
 4. De leeftijd van een beginnende pup in de prépuppies is minimum 8 weken, op de leeftijd van 12 weken gaat uw pup automatisch over naar de eigenlijke puppieklas.
 5. Op de leeftijd van 6 maand gaat uw hond automatisch over naar de A-klas waar hij minimum 2 maand blijft zitten. Vanaf dan moet er, met succes, een proef afgelegd worden om naar de volgende klassen te kunnen overgaan.
 6. Deze overgangsproeven worden iedere laatste zaterdag van de maand en de daaropvolgende woensdag afgenomen op uw normale trainingsuren.
 7. Slaan of stampen naar de hond is verboden.
 8. De instructeurs kunnen elke geleider van het terrein wegzenden bij wangedrag tijdens de lesuren. Bij herhaling kan dit leiden tot volledige uitsluiting van de geleider.
 9. De instructeur is baas tijdens de les.
 10. Voor de les begint, wacht de geleider met zijn hond voor de poort van het desbetreffende terrein. Men wacht op de toestemming van de instructeur om het terrein te betreden.
 11. Als men in een groep traint, dient de geleider steeds bij deze groep te blijven en zeker de andere groepen niet te storen.
 12. Alle leden kunnen een sleutel van de poort van het terrein verkrijgen mits het betalen van een waarborg ten bedrage van 10 €. Voor deze sleutel dient wel zorg gedragen te worden. Het is verboden deze sleutel uit te lenen aan derden en bij het eindigen van het lidmaatschap dient deze sleutel teruggebracht te worden naar de club waarbij de waarborg zal terugbetaald worden. Bij het niet terugbezorgen van deze sleutel kan een strafrechtelijke procedure opgestart worden waarvan de kosten voor uw rekening zijn. Het terrein dient steeds terug afgesloten te worden.
 13. Men moet op regelmatige basis de trainingen van de club bijwonen om de terreinen van de club buiten de lesuren te kunnen gebruiken.
 14. Geen loopse teven op het terrein tijdens de trainingsuren.
 15. Prikbanden, ook omgekeerd, of hulpmiddelen die de hond pijn berokkenen zijn verboden.
 16. De clicker wordt niet gebruikt in de kantine, tenzij tijdens de eventuele training.
 17. Tijdens de trainingen mogen, behoudens in samenspraak met de instructeur of het besuur, géén "piepende" speeltjes gebruikt worden.
 18. Iedereen moet de uitwerpselen van zijn hond opkuisen, zowel in de plaswei als op het Pipi of kaka op het terrein = 1 euro, met uitzondering van puppie's. De geleider dient zijn hond steeds uit te laten op de daarvoor voorziene plaswei.
 19. Geen blaffende honden naast het terrein of in de kantine.
 20. Geen spelende of loslopende honden op het terrein wanneer andere leden nog aan het trainen zijn.
 21. Honden moeten aan de leiband en worden niet alleen gelaten, tenzij dit een opgelegde oefening is.
 22. Gebruikte materialen worden na de les terug opgeborgen, dit dient ook te gebeuren als men individueel komt trainen buiten de trainingsuren.
 23. We verwachten van iedereen respect voor de infrastructuur. Toestellen die stuk zijn, worden niet meer gebruikt en dit dient gemeld te worden bij het bestuur.
 24. Iedereen is verantwoordelijk voor het correct gebruiken van de clubaccommodatie, bij opzettelijke beschadigingen sta je zelf in voor de eventuele herstellingskosten.
 25. Gsm’s mogen de lessen niet storen, dit geldt zowel voor de geleiders als voor de instructeurs.
 26. Verboden te roken tijdens het trainen, dit geldt ook voor de instructeurs.

III.KANTINE

 1. Leeggoed wordt steeds teruggebracht naar de toog.
 2. Pintje halen, pintje betalen. Hier wordt niet op de poef gedronken.

IV.VOORWAARDEN “EFFECTIEVE” & BESTUURSLEDEN

 1. Om “effectief” lid te worden dient men minimum 1 jaar “toegetreden” lid te zijn en dient men eveneens een schriftelijk verzoek te sturen naar de voorzitter, waarna het bestuur hieromtrent een beslissing zal nemen tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering. Verdere informatie hierover is te vinden in de statuten van de club.
 2. Om in aanmerking te komen voor een bestuursfunctie dient men minimum 1 jaar “effectief” lid te zijn en dient men eveneens een schriftelijk verzoek te richten tot de voorzitter, waarna de eerstvolgende Algemene vergadering, met gewone meerderheid van stemmen, een beslissing zal nemen tot het wel of niet aanvaarden als bestuurslid. Verdere informatie hierover is te vinden in de statuten van de club.

Het bestuur,